Ordlista

Funktionsnedsättning 

En funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket.En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller uppkomma efter till exempel en sjukdom eller en olycka. Man kan ha en funktionsnedsättning tillfälligt eller hela livet.

Funktionshinder

Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

Synnedsättning

En synnedsättning har en person som har så nedsatt synförmåga att det är svårt att läsa utan korrektion eller orientera sig med hjälp av synen. Det finns olika grad av synnedsättning Synsvaghet, Grav synnedsättning eller blindhet. 

Synsvag

Majoriteten av personer med synnedsättningar är synsvaga personer. En synsvag person har synrester, dvs är inte blind. Personen kan då ha svårigheter att med hjälp av synen orientera sig i okända miljöer, läsa en tidningstext eller på skyltar. Det är svårt att uppfatta detaljer eller färger.

Grav synnedsättning

En gravt synnedsatt person har mindre synrester än en synsvag person. Det blir svårt att läsa utan hjälpmedel och orientera sig med hjälp av synen i både kända och okända miljöer. 

Blind 

En blind person saknar helt användbara synrester men kanoftast uppfatta visst ljus. 

Ledsyn

Ledsyn är ett begrepp som ögonläkare eller andra inom vården inte längre använder. Inte heller SRF Stockholm Gotland förespråkar uttrycket då det är vagt och inte går att klart definiera.

Färgblind

Det finns olika typer av färgblindhet:
Röd-grön färgblindhet är den vanligaste, det innebär att personen har svårt att skilja på rött och grönt.
Gul-blå färgblindhet är ovanlig och innebär svårt att se skillnad mellan färger som befinner sig mellan blått och gult.
Gråskala är mycket ovanlig och innebär att man ser världen i gråskala. 

Vit käpp 

Vita käppen är ett av de äldsta och främsta hjälpmedlen för personer med synnedsättning.  Den är det bästa hjälpmedlet för att undvika hinder och för att visa omgivningen att användaren har en synnedsättning. Vita käppen gör det lättare att orientera sig i olika miljöer, hitta trappor, kanter etc. Den är också en signal för trafikanter att visa hänsyn till personer med synnedsättning.
Har den vita käppen röda ränder betyder det att personen med synnedsättning även har en hörselskada.