Karin Hjalmarson, ordförande i SRF Stockholms och Gotlands län lämnar över 15 konkreta förslag från funktionshinderrörelsen - så ska Stockholm bli mer inkluderande och attraktivt, till landstingsrådet Gustav Hemming, (C). Foto: Mark Blake.

Så blir Stockholms län attraktivt och inkluderande

Hur kan Stockholm bli Europas mest attraktiva storstadsregion? Jo, genom att alla i regionen får möjlighet att delta och bidra. Det var budskapet när SRF träffade landstingsrådet Gustav Hemming (C), som har ansvar för Stockholmsregionens nya utvecklingsplan, RUFS 2050.

Funktionshinderorganisationerna SRF, HSO och DHR har i samarbete med företaget Everland Communication tagit fram 15 förslag för att stärka Stockholm och göra regionen mer attraktiv och inkluderande. Förslagen handlar om hur vi tillsammans kan skapa ett Stockholm där alla kan vara delaktiga och bidra till utvecklingen.

Ingen vill ha en ojämn och dåligt markerad trappa som man riskerar att ramla i. Och ingen gillar en hemsida som är svår att använda. Så låt oss göra tvärtom och planera samhället så att alla kan vara aktiva och bidra. 

Bakgrunden är att landstinget nu arbetar med den nya långtidsplanen, som kallas RUFS 2050. Den ska peka ut riktningen för länets utveckling fram till år 2050. 

– En bärande tanke med våra förslag är att de ska ge alla i Stockholm en chans. Om man planerar så att saker fungerar för oss som har en funktionsnedsättning, kommer det att gynna alla andra också. Många vinner och ingen förlorar, säger Karin Hjalmarson, ordförande i SRF Stockholms och Gotlands län.

Hon berättar att SRF, HSO och DHR nu gemensamt lanserar tre principer för samhällsplaneringen. Tre principer som gör att människor med olika behov bättre kommer till sin rätt:

  1. Universell design, d.v.s. både den fysiska och digitala miljön ska utformas så att den  fungerar för så många som möjligt, utan särlösningar för vissa grupper.
  2. Satsa på tidig och tätare dialog med bl.a. funktionshinderrörelsen i planering och utforming. Då undviker vi kostsamma misstag och får lösningar som fungerar för de flesta redan från början.
  3. Utvärdera kontinuerligt hur delaktighet och tillgänglighet utvecklas. Här behövs tydliga mål och god samverkan med funktionshinderorganisationerna.


- Vi hade en mycket bra diskussion med Gustav Hemming, som visade stort intresse för våra förslag, säger Karin Hjalmarson.

- Vi hoppas att även andra politiker ska inse att delaktighet är nyckeln till en bra utveckling för oss alla.

Här bredvid, under rubriken relaterat, kan du läsa ett gemensamt remissvar på planen från SRF, HSO och DHR gemensamt.

Detta är RUFS
RUFS står för Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. RUFS 2050 pekar ut övergripande mål och planeringsförutsättningar för åren fram till 2050. Huvudmålet är att Stockholm ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion. Planförslaget håller nu på att göras klart och tanken är att det ska klubbas av landstingsfullmäktige framåt sommaren nästa år (2018).